مديريت دانش

مقاله هاي مديريت دانش

- مديريت دانش چيست: کليات و مفاهيم مديريت دانش

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمان‌های کنوین، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و ادامه مطلب...


- داده کاوي، ابزاري نيرومند در سيستم مديريت دانش نيروهاي مسلح

مهران شيرزاد، زينب صلواتي و حميد هاشمي، فصلنامه پارس‌مدير، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۱

با توجه به رشد فناوري ارتباطات و اطلاعات و نرم افزارهاي کاربردي در زمينه هاي مختلف و توليد حجم بالاي داده و اطلاعات لزوم توجه به مديريت اين منابع استراتژيک در سازمان هاي امروزي افزايش يافته است.از سويي اهميت نقش استراتژيک و حياتي اطلاعات در سازمان ها و مراکز مربوط به نيروهاي مسلح بر کسي پوشيده نيست.با توجه به اهميت اين نقش و از سويي افزايش حجم اطلاعات و داده هاي موجود با استفاده از ابزارهاي مختلف، لزوم به کار گيري تکنيک هاي کاراتر و موثر در عرصه نظامي روز به روز افزايش مي يابد.يکي از ابزارهايي که کاربرد وسيعي در تمامي زمينه هاي مربوط به داده،اطلاعات و دانش سازمان ها ي امروزي يافته است تکنيک داده کاوي مي باشد.داده کاوي ابزاري است که در آن با استفاده از تکنيک هاي مختلف به شناسايي الگوهاي مختلف کاربردي از ميان انباري از داده هاي ذخيره شده مي پردازيم.در اين مقاله تلاش مي شود تا با ارايه نمونه هاي کاربردي از اين ابزار در حوزه نظامي به معرفي جايگاه داده کاوي در مديريت دانش نيروهاي نظامي بپردازيم.

دانلود مقاله تمام متن دانلود مقاله تمام متن

- بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات

تقی مهدوی، فصلنامه پارس‌مدير، شماره ۵، پائيز ۱۳۹۱

هر چند دانش به خودي خود يك منبع محسوب مي شود طريقي كه اين دانش مديريت شده و مورد استفاده قرار مي گيرد بر كيفيت خدماتي كه مي تواند از هر يك از منابع متعلق به سازمان عايد گردد، موثر است. مديريت دانش غالباَ به عنوان منبع و مرجع اصلي نوآوري شناخته شده است. و از الزامات اساسي فرايند نوآوري در سازمان محسوب مي شود. این مقاله به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط نوآوری و کیفیت خدمات پرداخته است لذا از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و به عنوان مورد مطالعه قرارگرفته است وابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است. تایید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات به اثبات می رساند و همجنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص کرده است.

دانلود مقاله تمام متن دانلود مقاله تمام متن

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com