مدیریت دانش

مقاله های مدیریت دانش

- مدیریت دانش چیست: کلیات و مفاهیم مدیریت دانش

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمان‌های کنوین، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و ادامه مطلب...


- داده کاوی، ابزاری نیرومند در سیستم مدیریت دانش نیروهای مسلح

مهران شیرزاد، زینب صلواتی و حمید هاشمی، فصلنامه پارس‌مدیر، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۱

با توجه به رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات و نرم افزارهای کاربردی در زمینه های مختلف و تولید حجم بالای داده و اطلاعات لزوم توجه به مدیریت این منابع استراتژیک در سازمان های امروزی افزایش یافته است.از سویی اهمیت نقش استراتژیک و حیاتی اطلاعات در سازمان ها و مراکز مربوط به نیروهای مسلح بر کسی پوشیده نیست.با توجه به اهمیت این نقش و از سویی افزایش حجم اطلاعات و داده های موجود با استفاده از ابزارهای مختلف، لزوم به کار گیری تکنیک های کاراتر و موثر در عرصه نظامی روز به روز افزایش می یابد.یکی از ابزارهایی که کاربرد وسیعی در تمامی زمینه های مربوط به داده،اطلاعات و دانش سازمان ها ی امروزی یافته است تکنیک داده کاوی می باشد.داده کاوی ابزاری است که در آن با استفاده از تکنیک های مختلف به شناسایی الگوهای مختلف کاربردی از میان انباری از داده های ذخیره شده می پردازیم.در این مقاله تلاش می شود تا با ارایه نمونه های کاربردی از این ابزار در حوزه نظامی به معرفی جایگاه داده کاوی در مدیریت دانش نیروهای نظامی بپردازیم.

دانلود مقاله تمام متن دانلود مقاله تمام متن

- بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات

تقی مهدوی، فصلنامه پارس‌مدیر، شماره ۵، پائیز ۱۳۹۱

هر چند دانش به خودی خود یک منبع محسوب می شود طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرار می گیرد بر کیفیت خدماتی که می تواند از هر یک از منابع متعلق به سازمان عاید گردد، موثر است. مدیریت دانش غالباَ به عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده است. و از الزامات اساسی فرایند نوآوری در سازمان محسوب می شود. این مقاله به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط نوآوری و کیفیت خدمات پرداخته است لذا از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و به عنوان مورد مطالعه قرارگرفته است وابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است. تایید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات به اثبات می رساند و همجنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص کرده است.

دانلود مقاله تمام متن دانلود مقاله تمام متن

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com