برند نام و نشان تجاري

قابلیت اعتماد برند و وفاداری مشتریان

همانگونه که از ادبيات پژوهش برمی آید در اغلب تحقیقات داخلی و خارجی گذشته، رضایت به عنوان عامل اصلی موثر بر وفاداری مشتری مطرح بوده است . لیکن در هیچ يک از مطالعات ادراکی در ایران، نقش قابلیت اعتماد برند بر وفاداری مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعاتی که در سطح جهان تاکنون صورت پذیرفته نیز تاثیر شهرت برند يا تصوير برند را بر وفاداری مورد بررسی قرارداده اند. قابلیت اعتماد برند مفهومی متفاوت از شهرت و تصویر برند است . (دهدشتي و همکاران، ۱۳۸۹) در این راستا پرسشنامه بررسي تاثر برند بر وفاداري مشتريان برگرفته از پژوهش سوئینی و وایت ( ۲۰۰۸ ) ارائه شده است. مدل سوئيني و وايت در یک منطقه وسیع از امریکای شمالی در دو صنعت بانکداری و مخابرات است در این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌گردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است. اول اینکه ریسک مصرف کننده را کاهش می‌دهد و دوم در هزینه‌های تصمیم گیری صرفه جویی می‌نماید. برند در یک رابطه طولانی مدت باعث می‌گردد که خریدار و فروشنده به یکدیگر تعهد پیدا کنند، لذا برند می‌تواند به عنوان ابزار دفاعی به کار رود که مشتریان کنونی را حفظ کند و به عنوان ابزار تهاجمی به کار رود که مشتریان جدیدی را بدست آورد. وفاداری، واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه ای ( در خرید یا توصیه ) است که فرد در طول زمان نسبت به یک نام تجاری پیدا می‌کند و باعث می‌شود که در فرایند‌های تصمیم گیری و ارزیابی، از بین مجموعه نام‌های تجاری دیگری که در ذهن دارد، گرایش خاصی نسبت به آن نام تجاری پبدا کند. این واکنش تابعی از فرایندهای روانشناختی و ذهنی است. وفاداری به برند متأثر از رضایت یا نارضایتی مشتری از برند در طول زمان و همینطور کیفیت محصول یا خدمات است. ( سوئینی و وایت ، ۲۰۰۸ )

مدل سوئيني و وايت

مدل تاثير اعتماد برند بر وفاداري مشتريان، سوئيني و وايت : ۲۰۰۸

وفاداری مشتریان

بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شكار مشتریان تازه بود ولی در دیدگاه امروزی؛ بازاریابی یعنی رشددادن مشتری یعنی توجه به رضایتمندی وی و كیفیت از دیدگاه وی در نهایت امروزه هنر بازاریابی آن است كه مشتریان یك سازمان در داخل همكار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشد امروزه متعهدكردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا كرده است. پرداختن به مقوله وفاداری و مطالعه وفاداری به نام و نشان (مارك) و وفاداری مشتریان توسط افراد زیادی بسط و گسترش داده شد. وفاداری، ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد می كند. هركسی از یك دوست خوب، همسر و یا همكار خوب توقع دارد كه به او وفادار بماند. در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد كه طرفین رابطه هردو برنده باشند. دیک و باسو تعامل نگرش و رفتار وفاداری را با طبقه بندی از مفهوم نگرش نسبی و حمایت مستمرو تکرار شده به صورت زیر شرح می دهند: وفاداری، وفاداری ساختگی، وفاداری نهفته و عدم وفاداری.

مدل انواع وفاداری

یکی از شرایط وفاداری ، توجه به کیفیت و ارزش اعتماد ارائه شده است ، سپس تصمیم گیری.این وفاداری نتیجه ای از عملکرد هماهنگ بین نگرش نسبی بالا و حمایت مستمرتحت عنوان مفهومی است که الیور (1997) برای وفاداری ارائه داده است.نکته دیگر توجه به عادت در این موضوع به دلیل عدم وجود انتخابهای دیگر که در دسترس باشند و یا به دلیل کمبود گروههای نام های تجاری در میان سایر گروههاست ، که تحت عنوان وفاداری ساختگی و یا مصنوعی از ان نام میبرند ، که منعکس کننده نگرش نسبی کم همراه با حمایت مستمر بالا است. کلر (1998) معتقد است چنانچه مصرف کننده اقدام به خرید برندی می کند، بدون اینکه به دلیل خرید آن بیندیشد . به عبارتی دیگر تعهد به تنهایی وفاداری را ایجاد نمی کند ، گرچه عنصر لازم محسوب می شود ، اما نه کافی! وفاداری نهفته با نگرش نسبی بالا ولی در مقابل با تکرار حمایتی ضعیف همراه است. در ارتباط با عدم وفاداری هر دو عامل ضعیف عمل می کنند.


دانلود متن کامل مقاله سوئینی و وایت، 2008 + مقاله فارسی دهدشتي و همکاران، ۱۳۸۹

خريد آنلاين پرسشنامه و مقاله ترجمه شده اعتماد برند و وفاداری


برند و نام و نشان تجاری ؛ Brand

مجموعه مقاله تمام متن برند سازمانی

ارزش ویژه برند: مدل دیوید آکر

شخصیت برند : مدل جنیفر آکر

وفاداری برند + مدل وفاداری برند سوئینی

بسته برند سازمانی: پرسشنامه + مقاله ترجمه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com