پرسشنامه برند سازماني

همانگونه که از ادبيات پژوهش برمی آید در اغلب تحقیقات داخلی و خارجی گذشته، رضایت به عنوان عامل اصلی موثر بر وفاداری مشتری مطرح بوده است . لیکن در هیچ يک از مطالعات ادراکی در ایران، نقش قابلیت اعتماد برند بر وفاداری مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعاتی که در سطح جهان تاکنون صورت پذیرفته نیز تاثیر شهرت برند يا تصوير برند را بر وفاداری مورد بررسی قرارداده اند. قابلیت اعتماد برند مفهومی متفاوت از شهرت و تصویر برند است . (دهدشتي و همکاران، ۱۳۸۹). در این راستا پرسشنامه بررسي تاثر برند بر وفاداري مشتريان برگرفته از پژوهش سوئینی و وایت ( ۲۰۰۸ ) ارائه شده است. مدل سوئيني و وايت در یک منطقه وسیع از امریکای شمالی در دو صنعت بانکداری و مخابرات است در این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.


مدل سوئيني و وايت

مدل تاثير اعتماد برند بر وفاداري مشتريان، سوئيني و وايت : ۲۰۰۸


دانلود مقاله تمام متن دانلود متن کامل مقاله دهدشتي و همکاران، ۱۳۸۹

خريد اينترنتي خريد آنلاين پرسشنامه استاندارد برند و نام و نشان تجاري


دانلود مقاله تمام متن پرسشنامه پايان نامه ترجمه مقاله مديريت ارتباط با ما
مقاله برند، نام و نشان تجاري پرسشنامه برند، نشان تجاري مقاله ترجمه برند، نشان تجاري ارتباط با پارس‌مدير
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com