پايگاه مقاله مديريت و مهندسی صنایع - بخش مقالات مدیریت تولید

مقاله مديريت توليد

مقاله هاي مديريت توليد

- تئوری تکنولوژی تولید در سازمانهای تولیدی

- مديريت زنجيره عرضه، توليد ناب، توليد چابک و ترکيب آنها

- نقش نيروي انساني در توليد ناب، توليد به هنگام

- توليد ناب و توليد چابک

- سیستم تولید بهنگام - Just In Time

- برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)


مديريت فرايند کسب و کار , BPM

- مقاله مديريت فرايند کسب و کار : کليات و دو مقاله رايگان علمي-پژوهشي مديريت فرايند کسب و کار

- مقاله انگليسي با ترجمه فارسي مديريت فرايند کسب و کار : هزينه دارد


سيستم يکپارچه سازي منابع سازماني , ERP

- سيستم يکپارچه سازي منابع سازماني (ERP) : دانلود مقاله‌هاي رايگان علمي-پژوهشي

- مقالات ترجمه شده برنامه‌ريزي يکپارچه منابع سازمان (ERP) : سه مقاله با ترجمه


مديريت کيفيت فراگير , TQM

- مديريت کيفيت فراگير : مجموعه مقاله رايگان علمي-پژوهشي مديريت کيفيت فراگير

- مقالات ترجمه شده مديريت کيفيت فراگير , TQM : يک مقاله با ترجمه


Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com