فرهنگ سازمانی

مقاله فرهنگ سازمانی و راهنمای پرسشنامه و مدل مفهومی پایان نامه

دانلود رایگان مجموعه مقاله علمی-پژوهشی فرهنگ سازمانی

1- مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی

2- فرهنگ سازمانی از نقطه نظر رابرت كویین

3- فرهنگ و استراتژی

4- نقش فرهنگ در انتخاب استراتژی

5- نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیك سازمانها

دانلود رایگان و مستقیم مجموعه مقاله فرهنگ سازمانی


تعریف فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویكرد‌هایی كه ویژگیهای یك سازمان را مشخص می‌كند که در 4 گونه فرهنگ سازمانی نمایان می‌شود. این چهار گونه شامل قومی، ویژه سالاری و بازار، سلسله مراتب می‌باشند (كوئین، 1999، ص 28).

تعریف فرهنگ سازمانی از لحاظ معنوی فرهنگ، واژه‌ای فارسی است كه از دو جز مركب «فر» و «هنگ» تشكیل یافته است. «فر» به معنی جلو و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنی كشیدن و بیرون كشیدن گرفته شده است. در زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه Culture بكار می‌رود و نیز معنای آن كشت و كار یا پرورش بوده است (مشبكی 1380. ص 436). ولی هیچگاه در ادبیات فارسی به طور مستقیم به مفهومی كه برخاسته از ریشه كلمه باشد نیامده است (جعفری، 1373).

تعریف فرهنگ سازمانی به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترك اعضای یك گروه یا طبقه كه آنها را از دیگر گروهها مجزا می‌كند و در جایی دیگر، فرهنگ به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فكری یك جامعه یا ملت تعریف می‌شود (زارعی، 1386).


مفهوم سازی فرهنگ سازمانی

به طور كلی فرهنگ سازمانی ادراكی است كه افراد از سازمان خود دارند و چیزی است كه نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی‌های خاصی كه در یك سازمان وجود دارد نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است كه سازمانها را از یكدیگر متمایز می‌كند (مشبكی، 1380).

فرهنگ سازمانی بستری است  به هم پیوسته كه اجزا سازمان را بهم میچسباند (كوئین 1999).  هافستد (1991) فرهنگ سازمانی را برنامه‌ریزی جمعی ذهن بیان می‌كند كه افراد یك سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز كند (مرتضوی، 1379).  فرهنگهای سازمانی شالوده تاریخی دارند بدین معنی كه نمی‌توان رابطه بین فرهنگ سازمانی و تاریخ را از هم جدا كرد و فرهنگ سازمانی بطور ناگهانی و اتفاقی بوجود نمی‌آید تریس و بیر (1993). بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند كه ”فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترك است كه اعضاء نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می‌شود (رابینز، 1374، ص 967). دفت در کتاب تئوری سازمان نقش‌های فرهنگ در سازمان را به صورت زیر مفهوم سازی کرده است:

فرهنگ سازمانی ---> انسجام درونی---> زبان مشترک، تعریف مرز گروه، پاداشها و تنبیهات، روابط قدرت

فرهنگ سازمانی ---> سازگاری بیرونی---> اجماع در مورد رسالت سازمان، اهداف، ابزار و نظام کنترل


تئوریهای فرهنگ سازمانی

براساس تئوریهای مختلفی که درباره فرهنگ سازمانی در کتاب‌های هچ، دفت، الوانی، رضائیان، رابینز و بهروز قاسمی ارائه شده است می‌توان نظریه‌های مربوط به فرهنگ سازمانی را در غالب تئوریهای زیر خلاصه کرد:

نظریه دیل و کندی: فرهنگ عمیق و ضعیف

نظریه اوچی: فرهنگ A, J, Z

نظریه سانیفیلد: فرهنگ مکتب، فرهنگ باشگاه، فرهنگ بیسبال، فرهنگ دژ نظامی

نظریه دنیسون: فرهنگ رسالتی، فرهنگ انعطاف پذیری، فرهنگ ثبات و فرهنگ مشارکتی

نظریه هافستد: فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرائی و مردگرائی


انواع فرهنگ؛ مدل هریسون و هندی

در سال 1978 هندی، ایده‌های هریسون را به كار گرفت و 4 گونه فرهنگ را در اشكال ساده  توصیف كرد. او به جای فرهنگهای حمایتی و موفقیتی كه هریسون شناسایی كرده بود، فرهنگهای وظیفه و شخص را به كار برد. فرهنگ قدرت (تارعنكبوتی) - فرهنگ نقش (معبد یونانی) - فرهنگ وظیفه (شبكه‌ای) - فرهنگ شخص (خوشه‌‌ای)

انواع فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ، مدل هریسون

طراحی مدل فرهنگ سازمانی برای پایان نامه

براساس مفهوم سازی صورت گرفته جهت طراحی مدل مفهومی فرهنگ سازمانی برای تدوین پایان نامه میتوان به نقش فرهنگ در انسجام درونی یا سازگاری بیرونی تاکید نمود. برای نمونه یک موضوع بسیار مناسب برای تدوین پایان نامه می‌تواند بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای استراتژی باشد. برای تدوین پایان نامه می‌توانید یکی از مدل‌های مربوط به فرهنگ سازمانی را انتخاب کنید.

به عنوان یک نمونه مدل زیر را برای پایان نامه با موضوع رابطه فرهنگ و عملکرد از یک پایان نامه ارائه شده در دانشگاه هاروارد تهیه شده است. برای بکارگیری مدل باید آن را درست ترجمه کرده و در فصل دوم پایان نامه و همینطور پروپوزال خود استفاده کنید.

مدل پایان نامه فرهنگ

مدل رابطه فرهنگ و عملکرد برای پایان نامه


دانلود مقاله فرهنگ سازمانی

بررسى ارتباط بین فرهنگ سازمانى و نظام پیشنهادها

پژوهشگران: سید احمد حسینی، عبدالرضا بیگی نیا و کیومرث فدائی

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها می پردازد كه از لحاظ هدف، از انواع تحقیقات كاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی است بدین منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است. پرسشنامه یك مربوط به شناسایی فرهنگ سازمانی بوده و با استفاده از مدل ارائه شده توسط كوئین و كرث و پرسشنامه تهیه شده بوسیله هاف استد در قالب 23 سؤال بسته و پرسشنامه دو مربوط به سنجش میزان مشاركت از طریق نظام پیشنهادها می باشد و محقق ساخته است، طراحی و پس از كسب اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، بین نمونه ای متشكل از 30 نفر از اعضای جامعه آماری كه شامل كاركنان ستادی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش بودند، توزیع گردید.

دانلود مقاله دانلود متن کامل مقاله

ترجمه مقاله شده

مقاله فرهنگ سازمانی 2011؛ مقاله لاتین و ترجمه
مقاله لاتین فرهنگ سازمانی و ترجمه آن در پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر موجود است.
قیمت مقاله انگلیسی فرهنگ سازمانی با ترجمه: ۵ هزار تومان
برای دانلود اصل مقاله و نحوه خرید ترجمه به بخش مقالات ترجمه شده مدیریت بحران رجوع کنید

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com