درباره پارس مدیر

فعالیت‌های شرکت پارس‌مدیر خزر در حوزه سازمان و مدیریت

تشریح فعالیت‌های شرکت پارس‌مدیر خزر در حوزه سازمان و مدیریت

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) ، مدل ماتریس عملکرد، مدل سینک و تاتل، مدل فرایند کسب و کار، مدل هرم عملکرد و مدل تحلیل ذی نفعان

سنجش کیفیت خدمات

تحلیل شکاف بین انتظارات مشتریان و کیفیت ادراک شده در زمینه امکانات و تجهیزات فیزیکی، قابلیت اطمینان، تضمین، مسؤولیت پذیری و همدلی با استفاده از مقیاس سروکوال، سروپرف و سروایمپرف

هوش تجاری

پیاده سازی زیر ساخت‌های مختلف هوش تجاری شامل قوانین مدلسازی، طبقه‌بندی داده ها، انباره داده و فرایندهای تجزیه‌وتحلیل آنلاین

تعالی سازمان

ارزیابی مدل‌های تعالی سازمانیشامل جایزه بالدریج، مدل دمینگ و EFQM

سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

بهبود و بهسازی عملکرد نیروی انسانی و ارتباطی قابل درک، روشن و کارآمد بین بکارگیری ابعاد کیفیت زندگی کاری و بهسازی نیروی انسانی

مدیریت کیفیت جامع

مشاوره و پیاده‌سازی مدیریت کیفیت فراگیر در حوزه رهبری، نقش بخش کیفیت، آموزش، روابط کارکنان، کیفیت اطلاعات و گزارش دهی، مدیریت کیفیت تامین کننده، طراحی خدمات محصول، مدیریت فرآیند، برنامه ریزی استراتژیک، مشتری مداری و فناوری اطلاعات


Philosophy of Parsmodir Khazar CO

Parsmodir Khazar CO’s Activities on Organization and Management Areas

  • Performance Assessment/Evaluation

Performance evaluation of organizations using Balanced Scorecard (BSC), performance Matrix Model, Sink & Tuttle Model, Business Process Model, Performance Pyramid Model, and Stakeholder Analysis Model

  • Service Quality Measurement

The gap analysis between customer expectations and perceived quality regarding tangibles, reliability, assurance, responsiveness, and empathy using SERVQUAL, SERVPERF, and SERVEIMPERF

  • Business Intelligence

Implementation of various business intelligence infrastructures including modeling rules, data classification, and online analysis processes

  • Organizational Excellence

Assessment of organizational excellence models including Baldrige Award, Deming model, and EFQM

  • Measurement of employee’s quality of working life

Improvement of human resource performance and an understandable, clear, and efficient communication between applying the quality of working life dimensions and human resource improvement

  • Total Quality Management (TQM)

Consultation and implementation of TQM in leadership, the role of quality sector, training, employee relationships, quality of information and reporting, supplier quality management, product service design, process management, strategic management, customer-orientation, and information technology