درباره پارس مدیر

فعالیت های شرکت پارس‌مدیر خزر در حوزه فنی و مهندسی

تشریح فعالیت های شرکت پارس‌مدیر خزر در حوزه فنی و مهندسی

مشاوره در زمینه انجام مطالعات امکانسنجی و تدوین طرح کسب و کار

 • تسریع تجاری سازی نتایج تحقیقات و ایده های کاری دانش محور
 • انجام مطالعات در پنج حوزه مطالعات بازار،مطالعات فنی، مطالعات مالی و اقتصادی، مطالعات ملی ، مطالعات ریسک

مطالعه متن کامل خدمات مشاوره طرح کسب و کار (business plan) پارس مدیر

مشاوره در استقرار سیستم های مدیریتی

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 : 2008
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیط مبتنی بر استاندارد ISO 14001: 2004
 • استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007
 • استقرار سیستم HACCP  و استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی استاندارد ISO 22000 : 2005
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت و آزمایشگاه مبتنی بر ISO / IEC 17025
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی مبتنی بر استاندارد ISO TS 16949

مطالعه متن کامل خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزوی پارس مدیر

مشاوره در زمینه مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • استانداردسازی مدیریت و کنترل پروژه
 • مدیریت یکپارچگی پروژه شامل تدوین منشور پروژه، تدوین بیانیه مقدماتی محدوده پروژه، تدوین برنامه مدیریت پروژه، هدایت ومدیریت اجرای پروژه، پیگیری وکنترل کار پروژه، کنترل یکپارچه تغییرات و استخراج خروجی ها
 • مدیریت و برنامه ریزی محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک و تدارکات پروژه

مشاوره در زمینه مدیریت و برنامه ریزی تولید

 • پیش‌بینی تقاضا
 • برنامه ریزی ادغامی
 • برنامه ریزی زمانبندی مادر
 •  برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت
 • برنامه ریزی نیازمندی های مواد
 • برنامه ریزی نیازمندی های ظرفیت و کنترل فعالیت های تولیدی

Parsmodir Khazar CO’s Activities in Technical and Engineering Fields

Consultation on the managerial systems establishment

 • Establishment of Quality Management System (Certified ISO 9001: 2008)
 • Establishment of Environmental Management System (Certified ISO 14001: 2004)
 • Establishment of Occupational Health and Safety Management System (Certified OHSAS 18001:2007)
 • Establishment of HACCP System and Food Safety System (Certified ISO 22000 : 2005)
 • Establishment of Quality and Laboratory Management System (Certified ISO / IEC 17025)
 • Establishment of Quality Management System in the Automotive Industries (Certified ISO TS 16949)

Consultation on Planning and Project Control Management

 • Standardization of Management & Project Control
 • Project integration management including developing the project charter, preliminary project scope statement, and project management plan, directing and managing the project execution, tracking and controlling the project work, and integrated change  control and extracting the outputs
 • scope, time, cost, quality, human resources, communications, risk and project procurement management and planning

Consultation on production management and planning

 • Demand Forecasting
 • Aggregate Planning
 • Mother Scheduling Planning
 • Rough Cut Capacity Planning (RCCP)
 • Materials Requirements Planning (MRP)
 • Capacity Requirements Planning and Production Activities Control