سیما قجربیگی

بیوگرافی سیما قجربیگی

نام و نام خانوادگی: سیما قجربیگی

مسئولیت: مشاور و تحلیل گر آماری در پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر

آدرس پست الکترونیک: sh.ghajarbeigi[at]gmail[dot]com

پیشینه آموزشی

کارشناسی : مدیریت بازرگانی – دانشگاه قزوین

کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش بیمه – دانشگاه قزوین

توانمندی‌ها و مهارت‌ها

مدرس دوره های تخصصی حداقل مجذورات جزیی

آمار کاربردی و تحلیل استنباطی با SPSS

تحلیل مدل‌های معادلات ساختاری با LISREL و AMOS