کتاب آموزش کامل SPSS

ساختار کتاب آموزش کامل SPSS

ساختار کتاب SPSS ; جزوه تصویری آموزش کامل SPSS نوشته آرش حبیبی

ویرایش پنجم: پائیز ۱۳۹۷
کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار SPSS به سال ۱۳۸۶ تهیه شد و بسیار مورد اقبال قرار گرفت. به همین خاطر ویرایش دوم کتاب با تجدید نظر بیشتر براساس انتقادات و پیشنهادات خوانندگان و پژوهشگران در تابستان ۱۳۹۱ تهیه گردید. نظر به استقبال چشمگیر و علاقه پژوهشگران به ویرایش دوم کتاب بر آن شدیم تا ویرایش پنجم را با تجدید نظر اساسی آماده کنیم.

مطالب ساختار کتاب SPSS ویرایش جدید

متغیر میانجی و تعدیل‌گر و تفاوت‌های آنها، رگرسیون سلسله‌مراتبی، آزمون سوبل با SPSS، تحلیل واریانس چندعاملی MANOVA، آزمون‌های پس از تجربه، آزمون دوربین واتسون، آزمون هم خطی در رگرسیون، آزمون تصادفی بودن داده‌ها، آزمون دوجمله‌ای. همچنین یک بار دیگر تمامی بخش‌های کتاب از نظر محتوایی و نگارشی مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات نگارشی انجام شد.

سرفصل‌های کتاب آموزش کامل SPSS

بخش اول بخش سوم بخش هشتم
مقدمه‌ای بر روش تحقیق محاسبات آمار توصیفی داده‌کاوی و خوشه‌بندی داده
۱-۱- مقدمه ۳-۱- مقدمه‌ای بر محاسبات آمار توصیفی ۸-۱- مقدمه‌ای بر داده‌کاوی
۱-۲- روشهای شناخت ۳-۲- محاسبه فراوانی‌های داده‌ها ۸-۲- خوشه‌بندی داده‌ها و الگوریتم CRISP
۱-۳- انواع روشهای پژوهش ۳-۳- محاسبه شاخص‌های توصیفی ۸-۳- مدل LRFM
۱-۳-۱- دسته بندی روش‌های پژوهش بر اساس هدف ۳-۴- محاسبه جداول متقاطع ۸-۴- خوشه‌بندی با نرم‌افزار SPSS
۱-۳-۲- دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس هدف ۳-۵- ترسیم انواع نمودارهای حرفه‌ای ۸-۴-۱- تکنیک K-Means
۱-۴- انواع متغیرهای پژوهش بخش چهارم ۸-۴-۱- تکنیک خوشه‌بندی دومرحله‌ای TwoStep
۱-۵- مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها روش‌های محاسبه پایائی در SPSS بخش نهم
۱-۶- جامعه آماری و نمونه آماری ۴-۱- محاسبه پایائی در SPSS تحلیل عاملی اکتشافی
۱-۷- روش‌های گردآوری اطلاعات ۴-۲- محاسبه آلفای کرونباخ در SPSS ۹-۱- روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)
۱-۷-۱- تهیه پرسشنامه ۴-۳- پایائی به روش دونیم کردن (Split-half) ۹-۲- تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS
۱-۷-۲- روایی پرسشنامه ۴-۳- پایائی به روش موازی (Parallel) بخش دهم
۱-۷-۳- پایائی پرسشنامه بخش پنجم کاربردهای آزمون خی-دو (χ ۲)
۱-۸- روش‌های آماری مورد استفاده آزمون‌های فرض آماری پیرامون میانگین جامعه ۴-۱- مقدمه
۱-۸-۱- خلاصه آزمونهای پارامتریک ۳-۱- مقدمه ۴-۲- آزمون استقلال خی-دو (χ۲)
۱-۸-۲- خلاصه آزمونهای ناپارامتریک ۳-۱- آزمون t تک‌نمونه (One sample t-test) ۴-۲- آزمون نیکوئی برازش خی-دو (χ۲)
بخش دوم ۳-۳- آزمون t مستقل (Independent samples t-test) بخش یازدهم
شروع کار با نرم‌افزار SPSS ۳-۳- آزمون t زوجی (Paired samples t-test) آزمون نرمال بودن داده‌ها
۲-۱- مقدمه ۳-۵- آزمون تحلیل واریانس (Analysis of variance : ANOVA) ۱۱-۱- مقدمه
۲-۲- آشنائی با محیط برنامه SPSS – آزمون‌های پس از تجربه ۱۱-۲- توزیع آماری نرمال
۲-۲- وارد کردن داده‌ها در برنامه SPSS بخش ششم ۱۱-۳- انواع آزمون نرمال بودن
۲-۳- کار با منوی Edit آزمون همبستگی ۱۱-۴- آزمون نرمال بودن داده‌ها
۲-۴- کار با منوی View مقدمه بخش دوازدهم
۲-۵- کار با منوی Data ۵-۲- ضریب همبستگی پیرسون آزمون‌های ناپارامتریک
۲-۵- کار با منوی Transform ۵-۳- ضریب همبستگی اسپیرمن مقدمه
۲-۵-۱- محاسبه میانگین سوالات پرسشنامه ۵-۴- ضریب همبستگی کندال ۱۲-۱- آزمون فریدمن
۲-۵-۲- شناسائی داده‌های گم شده در SPSS بخش هفتم ۱۲-۲- آزمون همبستگی کندال
  رگرسیون و تحلیل مسیر ۱۲-۳- آزمون علامت و آزمون ویلکاکسون
  ۷-۱- مقدمه ۱۲-۴- آزمون مک نمار
  ۷-۲- رگرسیون و انواع آن ۱۲-۵- آزمون مان-ویتنی
  ۷-۳- طراحی یک نمودار تحلیل مسیر ۱۲-۶- آزمون کولموگروف-اسمیرنف
  ۷-۴- تحلیل مسیر با SPSS ۱۲-۷- کروسکال-والیس
  محاسبه رگرسیون غیر خطی در SPSS فهرست منابع
    پیوست: جدول توزیع آماری نرمال

دانلود کتاب SPSS

کتاب آموزش جامع نرم افزار SPSS نوشته آرش حبیبی در ۲۵۰ صفحه توسط پایگاه پارس مدیر منتشر شده است. برای آشنایی با فهرست مطالب و دانلود فایلهای ضمیمه کتاب از لینک زیر استفاده کنید. در کتاب آموزش SPSS تمامی تکنیک ها همراه با مثال عددی آموزش داده شده و کاملا تصویری است.

دانلود فهرست مطالب و فایل داده های آموزشی کتاب SPSS

10000 تومان – خرید