این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس برای سنجش نگرش افرد پیرامون گروهای قومی، نژادی، مذهبی، طبقات اجتماعی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

مقیاس ترستون

مقیاس ترستون

مقیاس ترستون (Thurstone scale) شامل مجموعه‌ای از گویه‌ها است که برای سنجش برخی از مفاهیم به کار می‌رود و ابزاری برای سنجش نگرش افراد است.

مقیاس گاتمن

مقیاس گاتمن

مقیاس گاتمن (Guttman scale) یک روش سنجش نگرش براساس مجموعه‌ای از گویه‌ها است که در رابطه با نگرش فرد نسبت به یک موضوع تنظیم شده است.

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی بدون دخالت یا دستکاری متغیرها است.

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق، گزاره‌های تحقیق به صورت سوال تحقیق و فرضیه تحقیق مطرح می‌شود. پرسش اصلی این است که تفاوت سوال و فرضیه تحقیق چیست؟

مقیاس سنجش نگرش

مقیاس سنجش نگرش

مقیاس سنجش نگرش (Scale) شامل طیف لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس ابزاری برای گردآوری داده‌های تحقیق می‌باشد.

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی (Factor Analysis) روشی آماری جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه‌ای از داده‌ها می‌باشد.

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده و یکی از اصلیترین بخش‌های کارهای پژوهشی جمع آوری داده‌ها و اطلاعات است.

روش های نمونه گیری آماری

روش‌های نمونه‌گیری آماری

از روش‌های نمونه‌گیری آماری برای دسترسی به نمونه‌ای معرف جامعه استفاده می‌شود. انتخاب روش مناسب به جامعه و هدف تحقیق بستگی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com