دسته: پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ۸ بعد مشخص و آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com