دسته: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فرهنگی

سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی پاتنام

هوش هیجانی یا هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی وانگ و لاو

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی وانگ و لاو همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتیهوش عاطفی وانگ و لاو

هوش هیجانی یا هوش عاطفی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی هوش هیجانی شرینک

هوش هیجانی یا هوش عاطفی

پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی) گلمن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی) گلمن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی کینگ

دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش معنوی کینگ

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز) همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com