دسته: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

پرسشنامه اخلاق کار

پرسشنامه اخلاق کار

دانلود پرسشنامهاخلاق کار همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد علاقه و پشتکاردرکار و روح جمعی و مشارکت

پرسشنامه سبک تفکر

پرسشنامه سبک تفکر

دانلود پرسشنامه سبک تفکر همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و تعیین شده

پرسشنامه طرد اجتماعی

پرسشنامه طرد اجتماعی

دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه به همراه آنالیز صحیح نتایج

پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری

دانلود پرسشنامه بهره وری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخنامه ۴ گزینه‌ای به همراه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

پرسشنامه احوال شخصی

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود ورث همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخ بلی و خیر و با هدف بررسی احوال شخصی وود ورث

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

دانلود پرسشنامه تناسب فرد و سازمان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال

پرسشنامه بعد معنوی

پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد

دانلود پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

دانلود پرسشنامه توسعه منابع انسانی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه در ۵ بعد مشخص شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com