دسته: پرسشنامه فناوری اطلاعات

پرسشنامه توانمندی‌های پویا

پرسشنامه توانمندی‌های پویا

دانلود پرسشنامه توانمندی‌های پویا همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه قابل استفاده در شرکت‌های متوسط و کوچک

پرسشنامه مدل ارزیابی فناوری

پرسشنامه مدل ارزیابی فناوری

دانلود پرسشنامه مدل ارزیابی فناوری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه قابل استفاده در شرکت‌های متوسط و کوچک

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com