دسته: پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه شده است و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داده است.

تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com