دسته: پرسشنامه مدیریت بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

پرسشنامه خوشنامی فروشندگان

پرسشنامه خوشنامی فروشندگان

دانلود پرسشنامه خوشنامی فروشندگان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

پرسشنامه جهت‌گیری بازار

پرسشنامه جهت‌گیری بازار

دانلود پرسشنامه جهت‌گیری بازار همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

پرسشنامه وفاداری مشتری

پرسشنامه وفاداری مشتری

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

پرسشنامه رویگردانی مشتریان

پرسشنامه رویگردانی مشتریان

دانلود پرسشنامه رویگردانی مشتریان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه و شامل ابعاد انتظارات مشتریان، رضایت مشتری، رویگردانی

استقرار مدیریت کسب و کار

پرسشنامه استقرار مدیریت کسب و کار

دانلود پرسشنامه استقرار مدیریت کسب و کار همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد، با طیف لیکرت ۵ درجه، شامل ابعاد استراتژی، فرهنگ، عملکرد مالی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com