دسته: پرسشنامه مدیریت بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

پرسشنامه هوش تجاری

پرسشنامه هوش تجاری

دانلود پزسشنامه هوش تجاری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی هوش تجاری

پرسشنامه هوش تجاری

پرسشنامه اثربخشی هوش تجاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی هوش تجاری همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه به همراه تعریف مفهومی از پارس مدیر

ریزش مشتریان یا رویگردانی مشتریان

پرسشنامه ریزش مشتریان

دانلود پرسشنامه ریزش مشتریان همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر به صورت استاندارد دارای دو بعد سازمانی و محیطی با طیف لیکرت ۵ درجه

مدگرایی و فشن برند

پرسشنامه مدگرایی و فشن برند

دانلود پرسشنامه مدگرایی و فشن برند همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه با ابعاد و گویه های مشخص

ارزش ویژه برند مدل آکر

پرسشنامه ارزش ویژه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند یا brand equity دیوید آکر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه کالای لوکس

پرسشنامه کالای لوکس

دانلود پرسشنامه کالای لوکس دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

پرسشنامه کالای لوکس

پرسشنامه قصد خرید کالای لوکس

دانلود پرسشنامه برند لوکس دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

پرسشنامه برند لوکس

پرسشنامه شاخص لوکس بودن

دانلود پرسشنامه شاخص لوکس بودن دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

پرسشنامه برند لوکس

پرسشنامه برند لوکس

دانلود پرسشنامه برند لوکس دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com