دسته: پرسشنامه مدیریت عملکرد

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد و کارت امتیازی متوازن همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو برای ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل هرسی و گلداسمیت همراه با روایی و پایایی و سوالات با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد مدیران

دانلود پرسشنامه عملکرد مدیران برای ارزیابی عملکرد مدیران سازمان با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد دارای منبع معتبر و روایی و پایایی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمان مالتیک

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک همراه با روایی و پایایی به صورت استاندارد با طیف لیکرت ۵ درجه برای سنجش عمکلرد سازمان

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه به صورت تک بعدی با سوالات طیف لیکرت ۵ درجه که استاندارد بوده و روایی و پایایی دارد.

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی سازمان با طیف لیکرت ۵ درجه به صورت استاندارد همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر از پارس مدیر

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد مالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر با طیف لیکرت ۵ درجه برای سنجش عملکرد مالی شرکت ها از پایگاه پارس مدیر

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی عملکرد هتل

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد هتل با رویکرد کارت امتیازی متوازن همراه با روایی و پایایی و به صورت استاندارد با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با رویکرد کارت امتیازی متوازن همراه با روایی و پایایی و به صورت استاندارد با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com