دسته: پرسشنامه تئوری مدیریت

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

دانلود پرسشنامه مهارت های مدیریتی همراه با روایی و پایایی به صورت استاندارد برای سنجش انواع مهارت های ادراکی، فنی و انسانی مدیریت سازمان

رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

انواع سبک های رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

رهبری خدمتگزار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

رهبری خدمتگزار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه رهبری معنوی

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

دانلود پرسشنامه مبادله رهبر-عضو دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

رهبری اصیل

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com