دسته: پرسشنامه تئوری مدیریت

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

دانلود پرسشنامه جهت گیری استراتژیک همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com