دسته: پرسشنامه مدیریت گردشگری و توریسم

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت گردشگری و توریسم همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و روش تفسیر و امتیاز دهی پرسشنامه

پرسشنامه سبک رهبری تور

پرسشنامه سبک رهبری تور

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تور دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com