پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

فایل ورد پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر

هدف : بررسی توانمندسازی روانشناختی

ابعاد : موثربودن، معنی‌داری، احساس شایستگی و حق انتخاب

تعداد سوالات : ۱۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی کارکنان را تحت عنوان ساختار شغل به شکل انتقال قدرت یا اختیار و یا ساختارهای حمایت شغل مانند اشتراک منابع و اطلاعات نیز تعریف کرده‏اند. از توانمندسازی هم‏چنین به عنوان‏ فرایندی وابسته به عملکرد مدیریت یا رهبری سازمان و وابسته به کارکردهای منابع انسانی مانند برنامه‏های آموزشی و سیستم پاداش نیز یاد شده است. سرانجام توانمندسازی در ارتباط با نتایج رفتارها یا مربوط به‏ عملکرد نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد. آن‏چه که امروزه بیش از ابعاد دیگر توانمندسازی در سازمان‏ها مورد توجه پژوهشگرین قرار گرفته است بعد روان‏شناختی توانمندسازی‏ است.

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی روانشناختی کارکنان

توانمندسازی ضمن تغییر در نحوه نگرش افراد و قضاوت آنها در رابطه با مسائل مختلف فردی و سازمانی، باعث به وجود آمدن این باور در آنها می شود که آزادی و اختیار منابع مطمئنی برای تواناشدن است. از این رو، وقتی گروهی از افراد درسازمانها توانمند می شوند، روابط آنها با صاحبان قدرت تغییر می کند و در اهداف مشترکشان سهیم خواهندشد. افراد توانمندشده در ارتباطات خود با دیگران و صاحبان قدرت مانند شرکتها و دولت تغییر ایجاد می کنند. این افراد در کسب و کار و تجارت نیز در روابط خود با دیگرهمکاران، مدیریت و فرایندکاری تغییر ایجاد خواهندکرد. در حال حاضر، سازمانها وارد عصر جدیدی شده اند. کارکنان، شرکای سازمان و بخشی از گروه شده اند بنابراین، نه تنها ضروری است که مدیران دارای خصوصیات رهبری شوند، بلکه تمام کــارمنـدان هم باید روشهایی که به کار می گیرند، خود راهبر باشند.