پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

دانلود پرسشنامه استقرار مدیریت کسب و کار

فایل ورد پرسشنامه استقرار مدیریت کسب و کار

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی استقرار مدیریت کسب و کار

ابعاد: استراتژی، فرهنگ، افراد (منابع)، حاکمیت، روش، عملکرد مالی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار

عوامل حیاتی موفقیت یا CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری هر رویکردی در سازمان الزامی است. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل استراتژی، فرهنگ، افراد، حاکمیت، روش، عملکرد مالی می باشند.

مدیریت فرایند کسب و کار : مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب و کارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می‌سازند.