پرسشنامه ارزیابی شناختی

دانلود پرسشنامه ارزیابی شناختی و عاطفی مشتریان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۶ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف:  ارزیابی شناختی و عاطفی مشتریان

ابعاد: آگاهی برند، تصویر برند، شخصیت برند، انتظارات مشتریان، رضایت مشتری

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله