سایبرلوفینگ گشت‌زنی اینترنتی

رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی چیست؟

منبع: رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی نوشته مهسا ویسی نشر الکترونیک پارس مدیر

اگرچه تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با شناسایی عوامل ایجاد کننده گشت‌زنی اینترنتی انجام شده است اما تحقیقات گسترده‌ای راجع به پیامدهای این پدیده صورت نگرفته است. چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چرا که پیامدهای گشت‌زنی اینترنتی یکی از دلایل اصلی برای مطالعه این پدیده می‌باشند و گشت‌زنی اینترنتی ممکن است تبعات منفی زیادی روی بهره‌وری داشته باشد. . اگرچه اطلاعات اندکی در رابطه با نحوه تاثیرگذاری گشت‌زنی اینترنتی بر عملکرد وجود دارد اما با بررسی ادبیات موجود می‌توان چهار دیدگاه در زمینه رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی را تشخیص داد.

دیدگاه های مختلف در زمینه رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی

بر اساس دیدگاه اول، گشت‌زنی اینترنتی با تلف کردن ساعات مفید کاری، باعث کاهش بهره‌وری می‌شود. بر اساس این دیدگاه، مدت زمانی که صرف گشت‌زنی اینترنتی می‌شود می‌توانست جهت انجام کارهای سازمانی مورد استفاده قرار گیرد و به این ترتیب، میزان زمانی که برای گشت‌زنی اینترنتی هدر می‌رود به‌صورت کاهش بهره‌وری بروز پیدا می‌کند. اگر چنین دیدگاهی درست باشد، پس انتظار می‌رود بین گشت‌زنی اینترنتی و عملکرد همبستگی منفی وجود داشته باشد.

دیدگاه دوم که تا حدودی مشابه دیدگاه اول است بیان می‌کند که برخی از رفتارهای گشت‌زنی اینترنتی اثر زیان‌باری روی عملکرد داشته یا تاثیر زیان‌بارتری نسبت به سایر رفتارهای گشت‌زنی اینترنتی دارند. رفتارهای اجتماعی تاثیر زیان‌بارتری بر بهره‌وری دارند زیرا ماهیت مبتنی بر ایجاد رابطه این‌گونه رفتارها، مستلزم صرف زمان، انرژی و منابع ادراکی بیشتری است. لذا دست کشیدن از چنین رابطه‌هایی و بازگشت به کارهای سازمانی برای کارمند سخت‌تر است تا بازگشت از رفتارهای غیراجتماعی مانند جستجوی اینترنتی. بلائو و همکاران نیز نتیجه مشابهی راجع به رفتارهای تعاملی من‌جمله رفتارهای اجتماعی و بازی‌های آنلاین گزارش کردند. اگر چنین دیدگاهی درست باشد پس می‌توان انتظار داشت که رفتارهای اجتماعی همبستگی منفی با عملکرد داشته و از سوی دیگر، رابطه این‌گونه رفتارها با کاهش بهره‌وری شدیدتر از رابطه موجود بین جستجوی اینترنتی با عملکرد سازمانی است.

دیدگاه سوم، نگاه مثبت‌تری به تاثیر گشت‌زنی اینترنتی بر عملکرد دارد. این دیدگاه بیان می‌کند که گشت‌زنی اینترنتی یک وقفه و استراحت را در زمان کار ایجاد می‌کند و هنگامی که کارمند مجدداً به کارهای اداری می‌پردازد کارش را با بهره‌وری بالاتری ادامه می‌دهد. در این دیدگاه فرض بر این است که افزایش بهره‌وری آنقدر کافی است که زمان تلف شده برای گشت‌زنی اینترنتی را جبران کند. پیروان این دیدگاه از مدل Ego depletion برای تایید تفکر خود استفاده می‌کنند. اگر این دیدگاه درست باشد، لذا انتظار می‌رود که همبستگی مثبتی بین عملکرد و گشت‌زنی اینترنتی وجود داشته باشد.

چهارمین دیدگاه این است که گشت‌زنی اینترنتی تاثیری بر عملکرد کاری نداشته و یا تاثیر بسیار ناچیزی دارد. این دیدگاه بیان می‌کند که افراد مقدار مشخصی زمان برای کار کردن دارند و زمانی به گشت‌زنی اینترنتی می‌پردازند که وقت لازم برای این کار را داشته باشند. این دیدگاه اعتقاد دارد که بهره‌وری تمامی کارکنان یکسان است و هر فرد استاندارد مشخصی برای کار کردن دارد و زمانی به گشت‌زنی اینترنتی می‌پردازد که زمان اضافی کافی برای این کار را داشته باشد. اگر چنین دیدگاهی درست باشد در این صورت هیچ همبستگی بین عملکرد و گشت‌زنی اینترنتی وجود ندارد. علاوه بر این گشت‌زنی اینترنتی تنها در صورتی تاثیر منفی دارد که به مدت بیش از اندازه طولانی انجام شود. در این صورت به عنوان یک قاعده کلی می‌توان چنین استنتاج کرد: مدت زمان طولانی صرف شده برای گشت‌زنی اینترنتی تاثیر منفی بر عملکرد کاری خواهد داشت.

در تایید هر یک از دیدگاه‌های مذکور، شواهدی توسط محققان تهیه شده است و به‌درستی مشخص نیست که کدام یک از این دیدگاه‌ها درست‌تر از سایر موارد می‌باشد. اما حلقه مفقوده تمامی این بررسی‌ها این است که هیچ یک از این مطالعات در یک سازمان واقعی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. تحلیل روابط گشت‌زنی اینترنتی و عملکرد سازمانی به محققان اجازه می‌دهد تعیین کنند که کدام یک از دیدگاه‌های چهارگانه فوق، نحوه تاثیرگذاری گشت‌زنی اینترنتی بر عملکرد سازمانی را در دنیای واقعی توضیح می‌دهد.


سایبرلوفینگ پرسه زنی اینترنتی

فصل دوم و ادبیات پژوهش رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی

فصل دوم و ادبیات پژوهش رابطه سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی توسط پایگاه پارس‌مدیر به نگارش درآمده است. این فصل دوم در پایان‌نامه ای با هدف ارزیابی تاثیر گشت‌زنی اینترنتی بر عملکرد پایگاه پارس‌مدیر تهیه شده و به نگارش در آمده است. بنابراین مالکیت معنوی آن با پایگاه پارس مدیر است و بازنشر آن از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست. مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارزیابی عملکرد، سایبرلوفینگ و عملکرد شغلی را می توانید خریداری کنید.

10000 تومان – خرید