شاخص های کلیدی عملکرد

دانلود پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد ERP

فایل ورد پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد ERP

هدف: بررسی میزان موفقیت اجرای ERP

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: ارزیابی آمادگی، انتخاب پروژه، بکارگیری، آمادگی نهایی، ارزیابی

تعداد سوالات : ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی واژگان کلیدی

عوامل کلیدی عملکرد: شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI مخفف Key Performance Indicators می باشد. این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد یک سیستم در سازمان استفاده می شود. بنابراین عوامل کلیدی عملکرد ERP مجموعه شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است.

برنامه ریزی منابع سازمانی : برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP مخفف Enterprise Resources Planning است. سیستم برنامه منابع سازمانی به سیستمی گفته می شود که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند وامکانات لازم را جهت برنامه ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند.