این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

نگاشت شناختی

نگاشت شناختی

نگاشت شناختی ابزاری برای بازنمایی دانش به شیوه ترسیمی است. نگاشت شناختی مجموعه‌ای از روش ها جهت بررسی و ثبت مشاهدات افراد درباره محیط پیرامون است.

بوت‌استراپینگ در حداقل مربعات جزئی

بوت‌استراپینگ

بوت‌استراپینگ Bootstrapping یا خودگردان سازی روشی در حداقل مربعات جزئی است که آماره آزمون برای سنجش معناداری روابط میان متغیرها را محاسبه می‌کند.

محاسبه شاخص HTMT

محاسبه شاخص HTMT

هنسلر و همکاران فرمولی برای محاسبه شاخص HTMT یا Heterotrait-Monotrait Ratio یا نسبت روایی یگانه-دوگانه برای ارزیابی روایی واگرا ارائه کرده‌اند.

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی FIMIX-PLS

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی

روش Finite mixture partial least squares یا FIMIX-PLS یا حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی برای خوشه‌بندی نمونه ها براساس ناهمگنی داده ها استفاده می‌شود.

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

در روش حداقل مربعات جزئی برای پی بردن به معناداری تفاوت میان ضرایب مسیر میان متغیرها در گروه‌های مختلف از تحلیل چندگروهی PLS-MGA استفاده می‌شود.

شمول واریانس VAF

شمول واریانس VAF و اثر میانجی

شمول واریانس variance accounted for یا VAF یکی از روش‌های محاسبه نقش متغیر میانجی در حداقل مربعات جزئی، رگرسیون و مدل‌یابی معادلات ساختاری کاربرد دارد.

نگاشت مفهومی

نگاشت مفهومی

نگاشت مفهومی Concept Mapping نوعی مفهوم سازی ساختار یافته است که گروه ها می توانند از آن برای طراحی یک چهارچوب مفهومی، انواع مدل های مفهومی استفاده نمایند.

آموزش نگاشت مفهومی

آموزش نگاشت مفهومی

جوزف نواک، استاد دانشگاه فلوریدا و پیشگام در زمینه نقشه ادراکی و نگاشت مفهومی است. در این فایل آموزشی، نگاشت مفهومی و نرم افزار CMap آموزش داده شده است.

نگاشت علی

نگاشت علی

روش نگاشت علی Causal Mapping یکی از روش‌های نگاشت شناختی است که در دسته مطالعات سیستم های نرم قرار داشته و در روش تحقیق کیفی از کاربرد فراوانی برخوردار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com