پرسشنامه چابکی سازمان

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان شریفی و ژانگ

فایل ورد پرسشنامه چابکی سازمان شریفی و ژانگ

هدف: بررسی چابکی سازمان

ابعاد: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی چابکی سازمانی

شریفی و ژانگ چابکی سازمان را اینگونه تعریف کرده اند: چابکی به معنای توانایی سازمان در احساس، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است. سازمان چابک سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصتها را داشته با شد.