پرسشنامه ایمنی صنعتی

دانلود پرسشنامه ایمنی صنعتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مدیریتی، فردی، سازمانی و فرهنگی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ایمنی صنعتی

تعریف مفهومی: ایمنی صنعتی یک موضوع مدیریتی در زمینه کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی ناشی از فعالیت در واحدهای مختلف صنعتی است. به صورت رسمی ایمنی محیط کار شامل سیاست‌ها و رویکردهایی در مورد حفاظت کارکنان و کارخانه در مقابل سوانح شغلی می‌شود. اهمیت ایمنی صنعتی در اجرای صحیح آن بسیار حائز اهمیت است و تأثیرات مثبت آن به کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری در صنعت منجر می‌شود. عدم ایمنی در صنعت تأثیرات جبران‌ناپذیری دارد که ممکن است منجر به ورشکستگی دائمی یک واحد صنعتی شود و مشکلات مالی و جانی گسترده‌ای ایجاد کند.

به هر حال ایمنی جزء جدایی‌ناپذیر هر شغل و فعالیتی محسوب می‌شود. یکی از زیرشاخه‌های مهم مدیریت در بخش صنعت، مدیریت ایمنی است که فعالیت‌های مختلفی، ازجمله کنترل، برنامه‌ریزی، استقرار و غیره را برعهده دارد. هدف اصلی بخش مدیریت صنعتی در کارخانه‌ها، کاهش یا رفع حوادث و آسیب‌های ناگوار احتمالی است. همچنین باید طرح‌ها و برنامه‌هایی در راستای تشویق و انگیزه دادن به کارکنان ایجاد کنند. به این ترتیب کارکنان هم ایمنی را بیشتر رعایت خواهند کرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ایمنی صنعتی از ابزار پرسشنامه ایمنی صنعتی استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله