پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

فایل ورد پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

هدف: بررسی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

ابعاد: اقتصادی، محیطی و اجتماعی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زنجیره تامین پایدار

پایداری زنجیره تامین : مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با اضافه شدن مفهوم پایداری به آن گسترده‌تر شده است. پایداری به یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی اشاره دارد. مدیریت پایداری به صورت فعالیت های کسب و کار راهبردی برای کمینه سازی ریسک های پایداری محیطی، اقتصادی و اجتماعی، بیشینه سازی ارزش شرکتی از جمله ارزش سهام دار تعریف می شود.