روش کلایزی و دیکلمن

روش کلایزی و روش دیکلمن دو روش کاربردی در انجام تحقیق پدیدارشناسی است که از الگویی سیستماتیک جهت تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی استفاده می‌کنند.