عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در SME شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف: بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در SME شرکت‌های کوچک و متوسط

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و  فارسی : دارد

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از مدیریت دانش، رضایت کاربر و سودمندی خالص

تعداد سوالات: ۵۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت یا CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری مدیریت دانش در سازمان الزامی است. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از مدیریت دانش، رضایت کاربر و سودمندی خالص می باشند.

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش