مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه رهبری چندعاملی Multifactor Leadership Questionnaire; MLQ

منبع: ابراهیم هاشمی، مفهوم سازی پرسشنامه رهبری چندعاملی در سازمان، نشر الکترونیک پارس پارس مدیر

مدل سال ۱۹۸۵ باس برای مفهوم رهبری تبدیلی و تبادلی شامل هفت عامل فرهمندی، مدیریت الهامی، تحریک عقلانی، ملاحظه فردی، پاداش اقتضایی، مدیریت انتظار و مدیریت بی بند و باری بود. اما در نوشته های بعدی باس (۱۹۹۰)، وی با عنایت به اینکه دو عامل فرهمندی و مدیریت الهامی هر دو دارای عاقبت واحدی هستند و اغلب غیر قابل تمیز از همدیگرند، مدل اصلی خود را به شش عامل تقلیل داد. به دنبال مدل به شش عاملی، باس ( ۱۹۸۵، ۱۹۹۰) برای رهبری تبدیلی و تبادلی، تحلیل ها، نقدها و مطالعات انتقادی متعددی که منجر به ارائه پیشنهادهایی برای تعریف و تعدیل اجزاء مدل بود، صورت گرفت.

این پرسشنامه شامل ۴۵ جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد سرپرست محل کارتان صدق می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) بر اساس مطالعات متعددی از سوی سازندگان آن و همچنین محققین دیگر به اثبات رسیده است. از جمله باس و آوولیو (۱۹۹۷)، پایایی MLQ را بر اساس نتایج ۱۴ مطالعه مستقل که تشکیل یک نمونه کلی از ۳۵۷۰ پاسخگو را داده بودند، بین ۸۱/۰ تا ۹۴/۰ در مشاغل تجاری، صنعتی، نظامی و پزشکی گزارش کرده اند.

اگرچه MLQ پرکاربردترین ابزار برای ارزیابی تئوری رهبری تبدیلی است و بعنوان معتبرترین معیار برای سنجش رهبری تبدیلی و تعاملی شناخته می شود اما بدلیل چارچوب مفهومی‌ای که دارد از سوی برخی از محققان مورد نقد قرار گرفته است (شاربونیه، ۲۰۰۴). همچنین تپر و پرسی (۱۹۹۴) بیان کردند که مهم‌ترین نگرانی راجع به MLQ اعتبار و روایی آن است. بعنوان مثال کلووی و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که همبستگی قوی بین زیرمولفه‌های رهبری تبدیلی وجود دارد. همچنین یامارینو و همکاران (۱۹۹۴) نیز بیان کردند که همبستگی بالایی بین چهار عامل تبدیلی وجود دارد. با وجود تمامی این محدودیتها MLQ کماکان روش قابل اعتمادی برای بررسی فاکتورهای رهبری است. بعنوان مثال مونجان و همکاران (۲۰۰۸) با در نظر گرفتن تمامی انتقادات فوق الذکر، در یک آزمایش تجربی نشان دادند که MLQ روشی قابل اعتماد برای ارزیابی کامل تمامی سازه های عامل مدیریتی است و محققان می‌توانند با اطمینان از صحت این پرسشنامه، جهت بررسی ابعاد مختلف تئوری مدیریت چندعاملی از آن استفاده کنند.


فصل دو و ادبیات پژوهش رهبری سازمانی

فصل دو شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش رهبری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید