پرسشنامه عملکرد سازمانی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی شرکت

هدف: پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی شرکت برای ارزیابی عملکرد سازمانی

منبع معتبر: دارد

روایی و پایایی: دارد

ابعاد عملکرد غیرمالی: عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری،عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد اجتماعی

ابعاد عملکرد غیرمالی: شش گویه براساس پرسشنامه قرانفله (در این مطالعه مالتیک)

3000 تومان – خرید

تذکر: بهترین پرسشنامه برای سنجش عملکرد مالی توسط قرانفله تهیه شده است که می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی قرانفله