پرسشنامه رضایت شغلی

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیاس JDI

فایل ورد پرسشنامه رضایت شغلی مقیاس JDI

هدف: بررسی رضایت شغلی کارکنان

ابعاد: ماهیت کار، رفتارمدیر (سرپرستی)، رفتارهمکار، ترفیع و ارتقاء، پرداخت ها (حقوق و مزایا) و شرایط محیط کار

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی رضایت شغلی

رضایت شغلی (Job satisfaction) یک حالت هیجانی مثبت است که در نتیجه ارزیابی شرایط محیط کاری، ویژگی ها و نیازهای شغلی حاصل می گردد و آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است، مورد بررسی قرار می دهد. رضایت شغلی  به واکنش‌های شناختی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به شغلشان اطلاق می‌گردد.

رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردند که فرد در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تأکیدی که ‌بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط کار و فرآورده‌های اشتغال در زمان‌ها ی متفاوت دارد. به‌طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می‌نماید.