حمایت مالی پایان نامه

حمایت مالی از پایان نامه ایزو برای پارس مدیر

از پایان نامه ایزو با محوریت پارس مدیر حمایت مالی می شود. شرکتها جهت اخذ گواهینامه از مشاورین متخصص در زمینه های کاری مختلف کمک میگیرند تا موارد الزامی موجود در بندهای استاندارد را رعایت کرده باشد. طی این مدت و قبل از آن که گواهی دهنده وارد سازمان شود رویدادهای گوناگونی به وقوع می پیوندد. برخی از مهمترین این رویدادهای به شرح زیر فهرست گردیده اند، لیکن به آنها محدود نمی گردد.

از پایان نامه هایی با موضوعات زیر که مورد مطالعه آنها پایگاه پارس مدیر باشد حمایت مالی می‌کنیم.

 • انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با وی
 • کسب آشنایی مشاور با وضعیت موجود سازمان
 • ارایه آموزش های اولیه به کارکنان تاثیر گذار سازمان
 • مستندسازی فرآیندها
 • تدوین نظامنامه و سایر مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت
 • باز نگری، تایید و تصویب مستندات
 • فهرست برداری، توزیع مستندات و درخواست اجرای آنها در سطوح مختلف سازمان
 • نظارت بر اجرای مستندات
 • ارایه آموزش های تکمیلی نظیر ممیزی داخلی
 • برنامه ریزی و انجام ممیزی های داخلی
 • رفع مغایرت های حاصل از ممیزی های داخلی
 • انتخاب شرکت گواهی دهنده و عقد قرارداد با وی

پایگاه پارس مدیر با کادری مجرب و مطمین پیاده سازی استانداردهای بین المللی در شرکتهای داخلی و خارجی را تا مرحله دریافت گواهینامه بر عهده گرفته و بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتری و در نتیجه افزایش مشتریان شرکتها را در ارایه خدمات به سازمانهای طرف قرارداد خود به عنوان رسالت شرکت پارس مدیر قرار داده است.