مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

مجموعه مقاله مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

منبع: مدل های تصمیم گیری چندمعیاره نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس مدیر

مقدمه ای بر مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM

آموزش طراحی پرسشنامه خبره برای تصمیم‌گیری چندمعیاره

آموزش انواع نرمال‌سازی در تصمیم‌گیری چندمعیاره

آموزش محاسبه میانگین هندسی


تکنیک AHP و ANP

آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدل AHP

آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدل AHP

آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی GAHP

آموزش طراحی پرسشنامه خبره برای AHP و ANP

آموزش محاسبه نرخ ناسازگاری AHP و ANP

مقایسه مدل تحلیل AHP و ANP

آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه ANP

آموزش کامل مدل تحلیل شبکه ANP 

آموزش نرم افزار Expert Choice

دانلود نرم افزار اکسپرت چویس Expert choice

دانلود نرم افزار سوپردسیژن Super Decision


تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE , ELECTERE)

مجموعه مقاله تکنیک ELECTERE

مجموعه مقاله تکنیک ORESTE

دانلود اصل مقاله تکنیک ORESTE


تکنیک آراس (ARAS)

آشنایی با تکنیک ARAS

طراحی پرسشنامه تکنیک ARAS

تکنیک وزن دهی افزایشی ساده SAW


تکنیک پرومته (PROMETHEE)

اسلاید آموزش کامل تکنیک پرومته PROMETHEE

مجموعه مقاله جزوه آموزش تکنیک PROMETHEE

دانلود نرم افزار پرامتی PROMETHEE


تکنیک دیمتل (DEMATEL)

آموزش تکنیک دیمتل DEMATEL

جزوه آموزش تکنیک DEMATEL

طراحی پرسشنامه تکنیک دیمتل DEMATEL

مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM)


تکنیک ویکور (VIKOR)

آموزش کامل تکنیک VIKOR

جزوه آموزش تکنیک VIKOR

مقایسه تکنیک ویکور و تکنیک تاپسیس

دانلود اصل مقاله تکنیک ویکور

تکنیک ویکور فازی


تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

آموزش کامل تکنیک TOPSIS

آموزش تکنیک تاپسیس خاکستری

آموزش تکنیک تاپسیس فازی

دانلود پرسشنامه تاپسیس TOPSIS

دانلود نسخه کامل نرم افزار TOPSIS


تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها DEA

آموزش مدل اندرسون و پیترسون

آشنایی با انواع الگوهای DEA

دانلود نسخه کامل نرم افزار LINGO


تصمیم گیری چندمعیاره فازی

آشنائی با کاربرد منطق فازی Fuzzy در مدیریت

مجموعه مقالات اصلی فازی دکتر لطفی عسگر زاده

مجموعه مقالات اصلی فازی دکتر توماس ساعتی

آشنائی با کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدیریت


تکنیک‌های غربالگری

آموزش تکنیک دلفی و کاربرد آن در غربال شاخص‌ها

آموزش تکنیک دلفی براساس منطق فازی

آموزش تکنیک حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات FMEA


تمامی مقالات رایگان و توسط سایت پارس‌مدیر گردآوری شده است. استفاده بدون ذکر منبع یعنی از بین بردن تلاش شبانه روزی ما.

منبع: کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ نوشته آرش حبیبی