پرسشنامه خبره AHP

پرسشنامه خبره Expert questionnaire

پرسشنامه اصلی مورد استفاده در تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره را پرسشنامه خبره گویند. از آنجاکه در تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و تکنیک‌های مبتنی بر تحقیق در عملیات از دیدگاه خبرگان استفاده می‌شود به همین خاطر پرسشنامه‌های مورد استفاده نیز تحت عنوان پرسشنامه خبره یاد می‌شود.

در تکنیک AHP و ANP برای تهیه پرسشنامه از تکنیک مقایسه زوجی استفاده می‌شود.

در تکنیک SAW, TOPSIS, VIKOR, ARAS, ORESTE, ELECTERE, PROMETHEE و … از ماتریس تصمیم استفاده می‌شود.

تکنیک دیمتل نیز تنها تکنیک متفاوت در میان تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره است که روش خاصی برای تهیه پرسشنامه خبره دارد.

پرسشنامه مقایسه زوجی

در تکنیک AHP و ANP برای تهیه پرسشنامه از تکنیک مقایسه زوجی استفاده می‌شود. مقایسه زوجی بسیار ساده است و کافی است عناصر موجود دو به دو باهم مقایسه شوند. برای این منظور معمولا مقایسه زوجی براساس طیف ۹ درجه ساعتی انجام می‌شود. اگر دو عنصر هم اهمیت باشند عدد ۱ انتخاب می‌شود. در مقایسه زوجی عناصر قانونی وجود دارد که شرط معکوسی نامیده می‌شود. آموزش طراحی نمونه پرسشنامه AHP را مطالعه کنید.

برای نمونه اگر ترجیح عنصر A به عنصر B برابر ③ باشد ترجیح عنصر B به عنصر A برابر ⅓ خواهد بود. طیف نه درجه ساعتی به صورت جدول زیر است. در تکنیک AHP عناصر خوشه اول را براساس هدف مقایسه زوجی کنید. زیرمعیارهای درون هر خوشه را نیز براساس معیار اصلی مربوط مقایسه زوجی کنید. در تکنیک ANP نیز همین رویه را در پیش بگیرید اما این بار باید یک مرحله جدید اضافه کنید. هر بار یک معیار را نیز ثابت در نظر بگیرید و سایر عناصر را براساس معیار ثابت مقایسه زوجی کنید.

طیف نه درجه ساعتی

طیف نه درجه ساعتی

دانلود نمونه پرسشنامه AHP

 

دانلود نمونه پرسشنامه ANP

پرسشنامه مبتنی بر ماتریس تصمیم

در تکنیک‌های MADM هدف ارزیابی گزینه‌ها بر اساس معیارها و انتخاب گزینه بهینه انتخاب می‌شود. در این مدل معیارها وزن دهی نمی شوند بلکه وزن معیارها از روش‌های دیگر بدست آمده و به عنوان ورودی استفاده می‌شود. ارزیابی گزینه‌ها براساس معیارها بوسیله ماتریس تصمیم انجام می‌شود. در این مدل همواره چند گزینه مختلف وجود دارد که این گزینه‌ها بر اساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی می‌شوند و در نهایت گزینه‌ها بر اساس ارزش، رتبه بندی می‌گردند.

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم گیری

تفاوت اصلی این مدل با مدل‌های تصمیم‌گیری سلسله مراتبی یا شبکه‌ای این است که بر خلاف آن مدل ها، در این مدل‌ها مقایسات زوجی بین معیارها و گزینه‌ها صورت نمی گیرد و هر گزینه مستقلا توسط یک معیار سنجیده و ارزیابی می‌گردد. ماتریس تصمیم یا همان ماتریس امتیازدهی گزینه‌ها براساس معیارها مانند شکل زیر تشکیل می‌شود. ماتریس تصمیم با X و هر درایه آن با xij نشان داده شده است.

دانلود نمونه پرسشنامه تاپسیس و …

پرسشنامه دیمتل

تکنیک دیمتل در میان تمامی تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره یک استثنا است. از این تکنیک برای شناسایی الگوی روابط علی میان متغیرها استفاده می‌شود. در اینجا نیز از گروهی از خبرگان پیرامون روابطی که میان متغیرها وجود دارد نظرخواهی می‌شود. معمولا از یک طیف پنج درجه (۰ تا ۴) استفاده می‌شود.

دانلود نمونه پرسشنامه تکنیک دیمتل

منبع: آموزش طراحی پرسشنامه خبره نوشته آرش حبیبی از کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله