دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش تولید

هدف: سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: استراتژی کدگذاری، استراتژی شخصی سازی، بعد اقتصادی،‌ بعد فرایند و بعد داخلی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید