پرسشنامه سبک رهبری

دانلود پرسشنامه سبک رهبری ورزشی

فایل ورد پرسشنامه سبک رهبری ورزشی از دیدگاه بازیکنان

هدف : بررسی سبک‌های مختلف رهبری از دیدگاه بازیکنان

ابعاد : رهبری دستوری، رهبری توانمندساز و خودرهبری

تعداد سوالات : ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سبک رهبری ورزشی

طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد.

سبک رهبری سازمان با اندکی تغییر به سبک رهبری در حوزه ورزش قابل تعمیم است. مدیران ورزشی از یک سو و مربیان تیم های ورزشی از سوی دیگر باید از سبک رهبری مناسبی استفاده کنند. مربیان باشگاهی یک مدیر در زمین ماسبقه هستند. آنها رهبر تیم خود هستند. علاوه بر مسائل فنی باید مسائل روانشاختی را خوب بدانند. مسائل روش شناختی و اساسی در تحقیقات رهبری احتمالا با ارائه یک پارادایم جدید برای رهبری که ترکیبی ازاستفاده ازدیدگاه های عینی به درک بهتر رهبری بعنوان یک پدیده پیچیده است، گسترش مییابد.