آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی تحلیل واریانس Post-Hoc ANOVA

منبع: آزمون‌های تعقیبی ANOVA نوشته آرش حبیبی کتاب آموزش SPSS

نتایج آنالیز واریانس ANOVA نشان می‌دهد در کدامیک از ابعاد اختلاف وجود دارد اما نشان نمی‌دهد کدام زوج میانگین‌ها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین از آزمون‌های پس از تجربه Post-Hoc ANOVA برای بررسی تفاوت‌ها استفاده می‌شود. روش‌های متعددی برای آزمون‌های پس از تجربه وجود دارد. آزمون HSD، آزمون LSD، آزمون تی دان، آزمون شفه، آزمون دانکن و روش‌های دیگری در این زمینه وجود دارد که همه در نرم‌افزار SPSS قابل محاسبه است.

آزمون توکی یا HSD

توکی (۱۹۵۳) یک روش مقایسه چندگانه را بر مبنای آماره دامنه استیودنت پیشنهاد کرد. در روش وی از آزمون توکی، خروجی نرم افزار برای تعیین مقدار بحرانی تمام مقایسه‌های جفت میانگین‌ها استفاده می‌شود. بنابراین آزمون توکی در صورتی دو میانگین را دارای تفاوت معنی دار اعلام می‌کند که قدرمطلق اختلاف نمونه ی آن‌ها بیش از آزمون توکی، خروجی نرم افزار باشد. این آزمون که به HSD معروف است بعد از رد فرض صفر در آنالیز واریانس، به مقایسه ی همه ی تفاوت‌ها می‌پردازد. اگر در آزمون F تفاوت معناداری بین میانگین‌های گروهها ثابت شود، با آزمون توکی تفاوت معنادار مابین هر دو گروه بررسی می‌شود.

آزمون شفه (Scheffe test)

این آزمون به پژوهشگر امکان می‌دهد تا تمام حالت‌های مختلف مقایسه یک به یک میانگین‌ها و همچنین تمام ترکیب‌های چندتایی مقایسه میانگین‌ها را انجام دهد .در آزمون شفه، برای کنترل میزان احتمال خطای نوع اول، معیار تصمیم‌گیری در مورد فرضیه صفر یعنی مقدار بحرانی جهت تشخیص معنی دار بودن افزایش می‌یابد.

آزمون نیومن-کولز (The Newman-Keuls test)

این آزمون پس از اینکه آزمون Anova فرض صفر را رد کند، مقایسه‌های جفتی میان گروهها را انجام می‌دهد. فرض کنید که گروههایی داریم که در آنها m1 < m2 < m3 ممکن است که برخی از آزمونها مقایسه‌های جفتی را برای موارد زیر نیز انجام دهند: یعنی گروه اول و سوم خیلی با هم متفاوت نیستند اما در عوض گروه اول و دوم تفاوت معنا داری با هم دارند. آزمون نیومن-کولز، دقیقا برای پرهیز از چنین اتفاقی طراحی شده است. بخوص وقتی که آزمون اعلام کند که mi و mj که (mi < mj) تفاوت معناداری با هم ندارند آن گاه هر جفت از میانگین‌های ml و mn که mi ml mn mj از روش نیومن کلز معنا دار نخواهند بود. نتیجه ی این آزمون به صورت یک سری از گروههای دوتایی خواهد بود که در هرکدام از آنها آن دسته از گروهها که میانگین هایشان بنا بر سطح معناداری α تفاوت معناداری از هم دارند، قرار گرفته اند.

آزمون حداقل تفاوت معنی دار فیشر (LSD)

این آزمون یکی از قدیمی ترین و قوی ترین آزمون‌ها برای مقایسه پس از تجربه است. درصورتی که تعداد میانگین‌ها از سه تا بیشتر نباشد، بهتر است از این آزمون استفاده شود. اما اگر میانگین‌های مورد مقایسه بیش از سه مورد باشد، بهتر است سایر آزمون‌ها مورد استفاده قرار گیرد. آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) بسیار مشابه آزمون تفاوت معنی دار راستین (HSD) است. آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) استفاده شده است که از روش مرسوم تفاوت معنادار راستین HSD روش سخت‌گیرانه‌تری است. دراین آزمون می‌خواهیم فرض H0:μi=μj را برای تمام i≠j آزمون نمائیم. چنانچه اختلاف میانگین بین دو گروه (تیمار) بیش از مقدار ثابت LSD باشد، به معنی اختلاف معنی دار بین دو گروه است. برای اجرای این آزمون توجه به دو نکته دارای اهمیت است؛ اول آنکه این آزمون بهتر است زمانی استفاده شود که مقدار آماره F در جدول آنالیز واریانس معنی دار شده باشد و دوم تعداد گروه‌ها زیاد نباشد .

آزمون دانکن

در این ازمون، که به آزمون چند دامنه‌ای دانکن نیز معروف است، چنان چه قدر مطلق اختلاف میانگین‌های مورد مقایسه بزرگ تر یا مساوی rα(sx) باشد، اختلاف بین میانگین‌های مورد مقایسه معنی دار است. در این آزمون برای مقایسه هر جفت میانگین، مقدار rα(sx) خاص آن مقایسه محاسبه می‌شود.

اغلب تصمیم‌گیری در مورد این که کدامیک از آزمون‌های معرفی شده ارجحیت دارد، کار دشواری است و بسته به نظر تحلیلگر آماری مربوطه دارد، لیکن کارمر و اسوانسن در مطالعه‌ای که در مورد تعدادی از روشهای مقایسه‌ای چندگانه انجام دادند اعلام کردند که روش حداقل اختلاف معنی دار روش بسیار مؤثری برای نشان دادن اختلاف‌های واقعی میانگین‌ها می‌باشد مشروط بر این که تنها پس از معنی دار بودن آزمون f تجزیه واریانس استفاده شود. آن‌ها همچنین قابلیت شناسایی مناسب تفاوت‌های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن گزارش کردند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله