هوش سازمانی

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت

فایل ورد پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت

ابعاد: بینش استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، تمایل به تغییر ، جرات و شهامت، اتحاد و توافق ، کاربرد دانش، فشار عملکرد

تعداد سوالات : ۴۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : معتبر و استاندارد

طبقه بندی گویه‌ها

تعریف مفهومی: در ذیل ارائه شده است.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی هوش سازمانی

هوش سازمانی به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می گذارد. هوش سازمانی با ارزیابی کامل اطاعات و اقدامات گذشته و بررسی راهکارهای انتخابی سازمان می‌تواند به تصمیم‌گیری سریع‌تر در سازمان کمک کند. پارس مدیر

هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان است. این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می‌شوند، در عمل و عکس‌العمل سریع می‌شوند، انعطاف‌پذیر و راحت بودن را شامل می‌شوند، قادر به استفاده از تخیل هستند. استفاده از مهارت‌های ذکر شده نیاز به ساختار مناسب و عملکرد سازمان، مدیریت موثر و استفاده از منابع انسانی، عوامل عاطفی، تکنولوژی، دانش و یادگیری و توانایی سازمان را در پی دارد.