این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بوت‌استراپینگ

بازنمونه‌گیری

بازنمونه‌گیری Resampling

بازنمونه‌گیری Re-sampling روشی آماری است که در آن برای کاهش اریبی برآورد از میان نمونه‌های موجود تعدادی نمونه جدید انتخاب می‌شود تا خطای تخمین کاهش یابد.

روش جک نایف Jackknife

جک نایف

جک نایف Jackknife در لغت به معنای چاقوی چندکاره است و در آمار روشی برای نمونه‌گیری مجدد است بویژه در زمانی که واریانس و اریبی برای تخمین بالا باشد.

بوت استرپ Bootstrap

بوت استرپ

بوت استرپ Bootstrap یک روش آماری است که به منظور برآورد پارامترهای جامعه آماری، از یک نمونه آماری استفاده می‌شود. این روش یک روش آمار ناپارامتریک می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com