این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری هزینه

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر

مدیریت استراتژیک بازاریابی: بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز را استراتژیهای ژنریک یا عمومی گویند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com