این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدیریت شهری

پرسشنامه گردشگری شهری

پرسشنامه گردشگری شهری

دانلود پرسشنامه گردشگری شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه برندسازی شهری

پرسشنامه برندسازی شهری

دانلود پرسشنامه برندسازی شهری (برندینگ مکان) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری

پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری

دانلود پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه درآمدزایی پایدار

پرسشنامه درآمدزایی پایدار

دانلود پرسشنامه درآمدزایی پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کارآفرینی شهری

پرسشنامه کارآفرینی شهری

دانلود پرسشنامه کارآفرینی شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کیفیت زندگی شهری

پرسشنامه کیفیت زندگی شهری

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، شیوه تفسیر، تعریف مفهومی و عملیاتی دارای ابعاد با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شهر الکترونیک

پرسشنامه شهر الکترونیک

دانلود پرسشنامه شهر الکترونیک دارای روایی و پایایی به همراه منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای شرح و تفسیر به صورت طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com