این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ism

تحلیل میک مک

تحلیل میک مک

تحلیل میک مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است. بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می‌توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم نمود.

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روشی اکتشافی برای شناسایی روابط شاخص‌های یک پدیده و سطح‌بندی آنها مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه است.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه و نمونه روش ISM

جامعه و نمونه روش ISM : مشارکت‌کنندگان در روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) شامل خبرگان زمینه مورد بررسی است که با روش هدفمند انتخاب می‌شوند.

پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM برای حل مسائل مدلسازی ساختاری تفسیری و گردآوری دیدگاه خبرگان به صورت صفر و یک برای ترسیم نقشه ادراکی خبرگان

نرم افزار Micmac

نرم افزار Micmac

نرم‌افزار میک مک Micmac یک نرم افزار رایگان است که برای مطالعات ساختاری-تفسیری مناسب و محاسبات ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com