این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ism

تحلیل میک مک

تحلیل میک‌مک (MICMAC)

تحلیل میک‌مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است که بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی در چهار قسمت طراحی کرد.

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روشی اکتشافی برای شناسایی روابط شاخص‌های یک پدیده و سطح‌بندی آنها مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه است.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه و نمونه روش ISM

جامعه و نمونه روش ISM : مشارکت‌کنندگان در روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) شامل خبرگان زمینه مورد بررسی است که با روش هدفمند انتخاب می‌شوند.

پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM برای حل مسائل مدلسازی ساختاری تفسیری و گردآوری دیدگاه خبرگان به صورت صفر و یک برای ترسیم نقشه ادراکی خبرگان

نرم‌افزار Micmac

نرم‌افزار میک‌مک (MicMac)

نرم‌افزار میک‌مک (MicMac) یک نرم‌افزار رایگان است که برای مطالعات ساختاری-تفسیری مناسب و محاسبات ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com