خدمات تحلیل آماری پارسمدیر

تحلیل آماری و تصمیم گیری چندمعیاره قطعی، فازی و خاکستری

AHP-ANP-TOPSIS-VIKOR-SAW-SIR-PROMETHEE-ARAS-COPRAS

SPSS-LISREL-AMOS-PLS-SEM-CFA-QFD-SWOT

زبانکده مجازی پارس مدیر

واحد ترجمه تخصصی: ترجمه تخصصی «انگلیسی به فارسی» و «فارسی به انگلیسی»

زبانکده مجازی : کتاب های عمومی، تخصصی و سرگرمی زبان انگلیسی

پاسخنامه تخصصی سوالات زبان انگلیسی تمامی دوره های دکتری مدیریت

راهنمای آزمون زبان TOEFL , IELTS , GRE , MCHE, MSRT , TOLIMO , EPT

تجربه دکتری مدیریت با پارسمدیر

از کارشناسی ارشد تا دکتری پشتیبان شما هستیم.

تازه ترین نوشتارهای پارس مدیر

سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد دیجیتال

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال همراه با روایی و پایایی با منبع معتبر و استاندارد براساس ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری TAM دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت ۵ درجه با روایی و پایایی

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT براساس مدل پذیرش فناوری ونکاتش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

پرسشنامه پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان

دانلود پرسشنامه پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان براساس مدل پذیرش فناوری ونکاتش، دیویس و باگوزی همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص

مدل UTAUT

مدل UTAUT

مدل UTAUT : نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسط ونکاتش مطرح شد و توسعه مدل پذیرش فناوری دیویس و تئوری عمل منطقی می باشد.

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری Technology acceptance model, TAM توسط دیویس مطرح شد و براساس دو عنصر سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده بنا شده است.

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی یا Theory of reasond action, TRA توسط آیسک آیزن و مارتین فیشبین به سال ۱۹۷۵ مطرح شد و در زمینه ساز مدل پذیرش فناوری شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com