این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

نمونه‌گیری گلوله‌برفی

نمونه‌گیری گلوله‌برفی

نمونه‌گیری گلوله‌برفی (Snowball sampling) یک روش نمونه‌گیری غیراحتمالی است که در آن پژوهشگر از اعضای نمونه برای شناخت سایر افراد نمونه کمک می‌گیرد.

پریزما (PRISMA)

پریزما (PRISMA)

پریزما (PRISMA) دستورالعملی برای ارزیابی کیفیت و بهبود مقاله‌های مروری و پژوهش‌های علمی مبتنی بر مرور نظام‌مند و فراتحلیل است.

پژوهش بنیادی

پژوهش بنیادی

پژوهش بنیادی (Pure Research) نوعی تحقیق علمی است که هدف آن بهبود نظریه‌های علمی برای درک و پیش‌بینی بهتر پدیده‌های طبیعی یا سایر پدیده‌ها است.

ماتریس شرطی

ماتریس شرطی

ماتریس شرطی (Consequential Matrix) در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، چارچوبی است که پیامدهای همه کدگذاری‌های پیشین را باهم یکپارچه می‌سازد.

کدگذاری نظری

کدگذاری نظری

کدگذاری نظری (Theoretical coding) شیوه‌ای از شناخت کدهای متن در گراندد تئوری است که براساس رهیافت پدیدارشونده گلیزر استوار است.

رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز

رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز

رهیافت ساخت‌گرایانه (Constructivist) روشی برای نظریه‌پردازی دادهه‌بنیاد (گراندد تئوری) است که در سال ۲۰۰۰ بوسیله کتی چارمز ارائه شد.

رهیافت ظاهرشونده گلیزر

رهیافت ظاهرشونده گلیزر

رهیافت ظاهرشونده (Emergent grounded theory) یکی از رهیافت‌های اصلی در روش گراندد تئوری است که بوسیله بارنی گلیزر به سال ۱۹۹۲ مطرح گردید.

حساسیت نظری

حساسیت نظری

حساسیت نظری (Theoretical sensitivity) به توانایی پژوهشگر در بررسی مفروضه‌های اساسی خود پیرامون پدیده مورد مطالعه در روش گرانددی اشاره دارد.

زمینه تحقیق

زمینه تحقیق

زمینه تحقیق (Research context) در یک مقاله پژوهشی به اطلاعات زمینه‌ای اشاره دارد که چارچوبی برای درک بیان مساله و اهمیت پژوهش فراهم می‌کند.

ابر نظریه (Grand theory)

ابر نظریه (Grand theory)

ابر نظریه (Grand theory) به نظریه‌پردازی بسیار انتزاعی اشاره دارد که در آن ساختار و چیدمان رسمی مفاهیم بر فهم واقعیت اجتماعی تقدم دارند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com