دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران : با استفاده از فرمول کوکران می توان حداقل حجم نمونه لازم برای یک جامعه آماری را محاسبه کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com