این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

زمینه تحقیق

زمینه تحقیق

زمینه تحقیق (Research context) در یک مقاله پژوهشی به اطلاعات زمینه‌ای اشاره دارد که چارچوبی برای درک بیان مساله و اهمیت پژوهش فراهم می‌کند.

ابر نظریه (Grand theory)

ابر نظریه (Grand theory)

ابر نظریه (Grand theory) به نظریه‌پردازی بسیار انتزاعی اشاره دارد که در آن ساختار و چیدمان رسمی مفاهیم بر فهم واقعیت اجتماعی تقدم دارند.

مدل هم‌رخدادی کدها در مکس‌کیودا

مدل هم‌رخدادی کدها در مکس‌کیودا

مدل هم‌رخدادی کدها (Code Co-Occurrence) در نرم‌افزار مکس‌کیودا برای ترسیم مدل ارتباطی و نقشه شبکه‌ای کدها براساس همزمانی آنها عمل می‌کند.

بازاریابی ارجاعی

بازاریابی ارجاعی

بازاریابی ارجاعی (Referral Marketing) یک فرایند سازمان یافته است که در آن به مشتریان پاداش می‌دهند تا نام‌تجاری شرکت را تبلیغ کنند.

طرح پژوهش تبدیلی

طرح پژوهش تبدیلی

طرح پژوهش تبدیلی (Transformative) یک روش آمیخته است که در آن پژوهشگر از یک نگاه نظری فراگیر برای تحلیل داده‌های کیفی و کمی استفاده می‌کند.

استراتژی پژوهش

استراتژی پژوهش

استراتژی پژوهش (Research strategy) برنامه‌ای فراگیر است که شیوه‌های گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را براساس فلسفه پژوهش تعیین می‌کند.

واقع‌گرایی (رئالیسم)

واقع‌گرایی (رئالیسم)

واقع‌گرایی (Realism) واقع‌گرایی یا رئالیسم، یک مکتب فلسفی است که ادعا دارد بین علم و معلوم، قابلیت سازگاری وجود دارد.

پراگماتیسم (عمل‌گرایی)

پراگماتیسم (عمل‌گرایی)

پراگماتیسم (Pragmatism) یک فلسفه تحقیق است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آن‌ها را با توجّه به کاربردشان می‌پذیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com