دسته: بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

ریزش مشتریان یا رویگردانی مشتریان

ریزش مشتریان

رویگردانی و ریزش مشتری به مفهوم خاتمه روابط وی با سازمان و رویکرد وی به سمت سایر سازمان ها در نتیجه یکسری عوامل ریزش مشتریان هستند.

مدیریت دانش مشتری

مدیریت دانش مشتری

مدیریت دانش مشتری یا دانش ارتباط با مشتری ترکیبی از مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش است با ابعاد دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری

مدگرایی و فشن برند

مدگرایی برند و برندهای فشن

مدگرایی برند عبارت از سبکی است که مورد پذیرش گروه بزرگی از مردم در دوره زمانی مشخصی می باشد. مقاله مدگرایی و برندهای فشن قابل دانلود است.

ارزش ویژه برند مدل آکر

ارزش ویژه برند مدل آکر

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ابعاد برند سازمانی براساس مدل آکر شامل آگاهی ازبرند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com