دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

تصویر ذهنی قیمت

تصویر ذهنی قیمت یا قیمت درک شده به معنای ارزش پولی است که مصرف کنندگان با خرید از آن فروشگاه به دست می‌آورند و بر قصد خرید مشتریان تاثیر دارد.

پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

دانلود پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت یا قیمت درک شده بر قصد خرید مشتریان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد

پرسشنامه خلق و خوی کارکنان

پرسشنامه خلق و خوی کارکنان

دانلود پرسشنامه تاثیر عوامل محیطی بر رفتار مشتری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه

پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه از دیدگاه مشتریان (۴C) همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد , سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بازاریابی شبکه ای

پرسشنامه بازاریابی شبکه ای

دانلود پرسشنامه بازاریابی شبکه ای همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه خلق بازار جدید

پرسشنامه خلق بازار جدید

دانلود پرسشنامه خلق بازار جدید همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه جذب نقدینگی

پرسشنامه جذب نقدینگی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قابلیت های پویا

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

دانلود پرسشنامه قابلیت بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

دانلود پرسشنامه عملکرد بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com