دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

برندسازی حسی

برندسازی حسی

برند سازی حسی بخشی از بازاریابی حسی است و یعنی ایجاد تجربه ای احساسی در مشتریان از طریق حواس پنجگانه انسانی و ترغیب آنان به خرید است.

تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی از یک برند شامل تمامی ادراکاتی است که در ذهن مخاطبان نسبت به آن برند شکل می گیرد و شخصیت و هویت یک کسب و کار با برند آن است که در ذهن مشتریان می ماند.

بازاریابی حسی

بازاریابی حسی

بازاریابی حسی مبتنی بر حواس پنجگانه افراد به دنبال ایجاد تجربه ای ویژه نزد مشتریان است که با عنوان تجربه حسی شناخته می شود و زمینه برندسازی حسی را فراهم می‌آورد.

پرسشنامه اخلاق کاری

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش تحقیق پدیدارشناسی

روش تحقیق پدیدارشناسی

روش تحقیق پدیدارشناسی یکی از روش های تحقیق کیفی است که با مطالعات فلسفی هوسرل شروع شد و به مطالعه پدیده ها برای شناسایی مبانی زیربنایی آنها می‌پردازد.

پرسشنامه تولید به هنگام

پرسشنامه تولید به هنگام (JIT)

پرسشنامه اثربخشی تولید به هنگام (JIT) دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه اوباشگری شغلی

پرسشنامه اوباشگری شغلی

پرسشنامه اوباشگری شغلی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

آموزش تحلیل کیفی دکتری مدیریت

آموزش تحلیل کیفی

آشنایی با تحلیل کیفی، تبیین یا تشریح معانی است که در دل داده ها نهفته است تفسیر سبب می شود که فهم جامع و روشنی از معانی و مفاهیم پیدا کنیم.

نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نظریه‌پردازی داده‌بنیاد یکی از انواع روش‌های پژوهش کیفی است که با روش استقرایی به کشف نظریه‌ پرداخته و گزارشی نظری‌ از ویژگی‌های عمومی‌موضوع ارائه می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com