پرسشنامه بانکداری اجتماعی

دانلود پرسشنامه بانکداری اجتماعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «نقش سیاست‌های حاکمیتی و دولتی بانک»؛ «سرمایه اجتماعی»؛ «اطلاع‌رسانی و روابط عمومی»؛ «نظام پاسخگویی در حکمرانی مطلوب»؛ «بانکداری فرهنگ‌محور»؛ «قوانین و سیاست‌های بانکی»؛ «هم‌آفرینی ارزش»؛ «عملکرد بازاریابی»؛ «سودآوری بانکی»؛ «بوروکراسی عقلانی»؛ «بانکداری دیجیتال»؛ «پیامدهای فردی»؛ «پیامدهای گروهی»؛ «بانکداری اجتماعی»

نکته: این پرسشنامه برای دانشجویان دوره دکتری بسیار مناسب است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بانکداری اجتماعی

تعریف مفهومی: بانکداری اجتماعی (Social Banking) رویکرد جدیدی است که فعالیت‌های بانکی را در راستای دستیابی همزمان به هدف‌های اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌کند. این مفهوم برگرفته از مفاهیم بانکداری اخلاقی و بانکداری سبز می‌باشد. به عبارت دیگر بازخوانی فعالیت‌های صنعت بانکداری در راستای نیل به اهداف پایداری و توسعه پایدار است.

تعریف بانک اجتماعی و آنچه که شامل بانکداری اجتماعی می‌شود همیشه کاری آسانی نبوده و نیست. علت این امر این واقعیت است که رویکردهای بسیار متفاوتی وجود دارد که می‌تواند تحت عنوان «بانکداری اجتماعی» مطرح شود. این مفهوم در حال حاضر شامل «بانک‌داری اخلاقی»، «بانک‌های تعاونی و اتحادیه‌های اعتباری»، «بانک‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی»، «بانک‌های توسعه اشتراکی خصوصی و اجتماعی» و «بانک‌های تأمین مالی خرد» است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بانکداری اجتماعی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله