دسته: مدیریت آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی

مقیاس کیفیت خدمات آموزشی

دانلودپرسشنامه مقیاس سنجش کیفیت خدمات آموزشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

طرح کسب و کار

آموزش آنلاین پارس‌مدیر

آموزش آنلاین پارس‌مدیر و آموزش مهارت های تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع به همراه آموزش روش تحقیق در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی

تحلیل‌های استخدامی و مدل گزینش نیروی انسانی برای شناسایی مهمترین معیارهای گزینش کارکنان در فرایند استخدام مدیریت منابع انسانی سازمان

نیازسنجی آموزشی کارکنان

تحلیل نیازسنجی آموزشی کارکنان

تحلیل‌های نیازسنجی آموزشی نوشته اکبر عبدی مهدی مبینی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی سازمانها از سایر مولفه سازمانی دارای اهمیت بیشتری است و در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور تاثیرگذار است.

نیازسنجی آموزشی کارکنان

نیازسنجی آموزشی

نیاز سنجی آموزشی با استفاده از تکنیک دلفی هم اکنون در پایگاه مقاله سایت قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com